اگر تو باشی

من میبارم اگر تو باز ابری باشی....من میمانم اگر تو باز سنگی باشی...من مشتری دائم یک رود روانم....من جاریم انگه که تو دریا باشی...در بستر یک عمر زهم دور شدن ....من مهو خیال توشوم اگر تو باشی....سر دفتر شعرم زخودم پاک شده....من خط روان قلمم... اگر تو دفتر باشی....روزی که شنیدم پر پرواز کشیدی....من داغ کف مناره ام ....اگر تو کفتر باشی...ان روز شنیدم که به خون الودی...من خنجر بی باک توام...اگر تو قاتل باشی ...عاشق شده ای یانشده...من نشنیدم...من عاشق یک لحظه احساس توام....اگر تو رویا باشی

/ 32 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دومان

شکوهی در جانم تنوره می کشد گويی از پاک ترين هوای کوهستان لبالب است در اين فرصت ميان ستاره ها شلنگ انداز رقصی می کنم ديوانه به تماشايم بيا

ارزو

سلام ممنونم از من ياد كردياميدوارم هميشه موفق مويد باشيد

آبی مثل آسمان

این تازه نیست قدیمی است دو نفر همه نیستند همیشه نیستند خویش اند و حس و حدسشان برای حادثه نزدیک حدس دور دارند برادر نیستند که من بودم تو نبودی یا نمی دانم شاید جوان بودم شما جوان بودید تو پیر بودی کبوتران را دانه ندادم یک تکه آسمان را خوب حفظ کردیم که وقتی تو نبودی بتوانیم از حفظ بخوانیم این برای آن روزها کافی بود

دومان

سلام اومدم بدونی که گرچه تو مارو فراموش کردی اما من هنوزم خاطرتو می خوام

دومان

سلام بدو بدو که بعد از قرن ها به روز کردم

دومان

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´

دومان

ببخشيد يه روز دير شد خودت مودونی سرم شلوغ بود.دوست دارم هزار تا دنيا

دومان

سلام شازده چه عجب سری هم به ما زدی اينو بدون من هميشه به يادتم اصلا من خودتم باورت نميشه يه نگاهی به دورو برت بنداز

دومان

اگه بازم بيای اندازه ی همون ستاره هايی که اون روز نشونت دادم خوشحالم ميکنی.دوست دارم هزار بار بيشتر از هميشه